z[ɖ߂


Iy Qyy


HKEuK[i7I`1241NjAnU[EJKi7I`965Nj


muShi862N`1478NjALGti882N`1240NjAEW[~EX[Y_i1157N`1363NjAn[B`EHB[ji1199N`1349NjW`EEXi1242N`1480Nj[NXNi1480N`1547Nj[NVAEc@[i1547N`1598Nj哮iX[^ji1598N`1613Nj}mtVAEc@[i1613N`1721Nj}mtVA鍑i1721N`1917Nj


I}up
Ny{|pz I
Ap~
({uzuj
1891NA 1902NA
VAՎ{i1917NjVAE\rGgAMЉ`ai1917N`1991Nj


152-}}
spqyp-
{p
qpxp
1937 stp
76-}} tyryxy~~p {p qpxp 1942 stp S-34 qpxp 1943 st
1937NJ 1941NJ 1943NJ


S-34-85
qpxp 1944 stp
1944NJVAAMi1991N`j